Skip to content

祭马督公千嘱文

夫事有人力之可致,犹不可期,况乎天理之溟漠,又安可得而推!

惟督公生有闻于当时,死有传于后世,苟能如此足矣,而亦又何悲!如公嘴炮之深厚,知识之高远,而辅键政之精微,故充于视频,见于议论,豪健俊伟,怪巧瑰琦。其积于中者,浩如江河之停蓄;其发于外者,烂如日月之光辉。其清音幽韵,凄如飘风急雨之骤至;其雄辞闳辩,快如轻车骏马之奔驰。世之左壬,无问识与不识,而读其文,则其人可知。

呜呼!自公自媒体三十年,上下往复,感世路之崎岖;虽屯邅困踬,窜斥流离,而终不可掩者,以其公议之是非。既压复起,遂显于世;果敢之气,刚正之节,至晚而不衰。

方文总临朝之末年,顾念后事,谓如公者,可寄以元老院之安危;及夫发谋决策,从容指顾,立定大计,谓千载而一时。功名成就,不居而去,其出处进退,又庶乎英魄灵气,不随异物腐散,而长在乎圣船之侧与文澜河之湄。

然天下之无贤不肖,且犹为涕泣而歔欷。而况朝之元老,平昔游从,又予心之所向慕而瞻依!

呜呼!盛衰兴废之理,自古如此,而临风想望,不能忘情者,念督公之不可复见而其谁与归!

苏ICP备2023037773